Inici / Informaciˇ per a prove´dors
Informaciˇ per a prove´dors

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) és una entitat de dret públic de la Generalitat, que actua subjecte al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, de conformitat amb l’article 1 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol.

El CSdM vol fer la difusió de les seves contractacions d’acord amb el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic que estableix que la publicitat de l’activitat contractual es realitzarà a través d’internet, en el seu perfil de contractant, amb la finalitat d’assegurar la transparència, la concurrència i el lliure accés als procediments contractuals encetats pel CSdM.

El perfil de contractant inclourà dades i informacions referents a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació com els anuncis previs, les licitacions obertes o en curs i la seva documentació, els contractes adjudicats i qualsevol altra informació general que sigui d’interès.

En aquest perfil trobareu tota la informació relativa als expedients de contractació d’obres, subministrament i serveis, endegats pel CSdM.