1.-Propietat intel·lectual i industrial
D’acord amb l’establert a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que el present website (www.csdm.cat) és propietat del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), amb domicili social Carretera de Cirera, 230. 08304 Mataró. CIF Q5856428G
 
El manteniment, edició, actualització, revisió i difusió de la informació disponible en aquest website es realitzarà de forma periòdica per part de Dani Olea (Tècnic de Comunicació) i amb la validació de Josep Ma. Ibáñez (Director Assistencial - No. col·legiat: 25.145). Al peu del web es podrà trobar la última data d’actualització. Pot sol·licitar la consulta, rectificació o cancel·lació de les seves dades en persona (Carretera de Cirera, 230. 08304 Mataró) o mitjançant la nostra adreça electrònica comunicacio@csdm.cat
 
Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (des d'ara, els 'Continguts'), són propietat intel·lectual del CSdM o, en el seu cas, de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessari per a l'ús del Portal. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del CSdM o, en el seu cas, de tercers, sense que pugui entendre's que l'accés al Portal atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
 
 
2.- Condicions d’utilització
 
2.1 De la informació
L’accés a aquesta plana implica, l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització d’aquesta web, que es detallen a continuació:
 
·          Tots els continguts d’aquesta plana, imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element, son propietat del CSdM, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquest website no transfereix cap dret sobre els mateixos.

·          Queda prohibida la reproducció, excepte per ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d’aquesta plana sense el consentiment exprés i per l’escrit del propietari del website.
 
·          Queden prohibides, a títol merament enunciatiu els següents comportaments:
 
a)    La reproducció total o parcial dels continguts de la plana, en qualsevol format.
b)    La difusió dels textos publicats en aquesta web sense indicar-ne la font.
c)     La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma íntegra o parcial.
 
·          La realització d’enllaços sols és permetrà a la plana principal del website quedant prohibida la realització de pràctiques de framming, deep-linking que indueixin a error sobre l’origen dels continguts.
 
·          L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació alguna amb lel CSdM, col·laboració o suport. No és permetrà la realització d’un enllaç que de forma fraudulenta indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat.
 
·          Queden prohibits els enllaços des de planes, difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre el CSdM o qualsevol dels seus col·laboradors.
 
·          El CSdM revisa i actualitza la informació continguda en aquest website periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia, en conseqüència no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquesta plana.
 
·          El present website queda sotmès a l’establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona, seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquesta plana.
 
·          Els continguts d'aquesta pàgina són de caràcter general, informatiu i apte per a qualsevol públic que vulgui conèixer el CSdM i el seu dia a dia. En cap cas substitueix la prestació d'un servei d'assessorament sanitari o assistencial de cap tipus, pel que aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l'Usuari.
 
·          El CSdM no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda en el Portal.
 
2.2 De la qualitat del servei
L'accés al Portal no implica l'obligació per part del CSdM de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El CSdM no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
 
2.3 De la disponibilitat del Servei
L'accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a el CSdM  Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

El CSdM no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
 
2.4 Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal
El servei d'accés al Portal inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (des d'ara, 'Llocs Enllaçats').

En aquests casos, el CSdM actua com prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la ilicitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

En el cas que l'Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho al CSdM d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç. En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del CSdM amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdes.

El CSdM no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre perjudici que no sigui directament imputable a el CSdM.
 
 
3. Comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat
En el cas que l'Usuari o qualsevol altre usuari d'Internet tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb el CSdM indicant els següents extrems:

·         Dades personals del comunicant: nom, adreça, nombre de telèfon i adreça de correu electrònic.
·         Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat.
·         En el supòsit de violació de drets, tals com propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona distinta del comunicant.
·         Així mateix haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona distinta del comunicant;
·         Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta. La recepció per part del CSdM de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant. Així mateix haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona distinta del comunicant;
·         Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.
·         La recepció per part del CSdM de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.
 
4.- Política de privacitat
Les dades que els usuaris introdueixin en els formularis o que enviïn per correu electrònic passaran a formar part dels fitxers d’Administració i/o Recursos Humans del Consorci Sanitari del Maresme, registrats a l’Agència de Protecció de Dades. Únicament s’utilitzaran les dades amb la finalitat de gestionar les peticions d’informació i/o gestió curricular que ens enviï l’usuari. Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit al responsable del fitxer.
 
A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades, en cas contrari l’entitat podrà fer responsable al usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.
 
Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar, en cas contrari el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.
 
Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.
 
Les seves dades no es cediran a tercers ni s’utilitzaran per cap altre finalitat diferent a l’establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les.
 
Així mateix, l’entitat comunica a l’usuari l’eventual utilització de cookies quan l’usuari navegui per les diferents pantalles, amb la única i estricta finalitat d’identificar l’idioma i les preferències, podent oferir-li un servei més. Les cookies utilitzades pel Consorci Sanitari del Maresme, son emmagatzemades en el disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades contingudes en ell ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari pot impedir la generació de cookies a través de la selecció de la corresponent opció del navegador, però donat que les mateixes s’utilitzen per a reconèixer els usuari i prestar-li un serveis personalitzat, pot ser possible que és produeixi algun mal funcionament del website.


5.- Política de publicitat
El website "www.csdm.cat", propietat del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), no allotja cap tipus de publicitat ni pròpia, ni de tercers. No obstant, queda reservat el dret de poder inserir publicitat tot indicant-t'ho de forma explícita dintre de l'apartat "Avís Legal".