Notícia
07/02/2019
Acreditat el Comitè d'Ètica d'Investigació amb medicaments (CEIm) del Consorci

El Consorci ja pot avaluar assajos clínics i qualsevol classe d’estudi amb fàrmacs, i emetre un dictamen únic i vàlid a tot l’Estat. Amb aquesta certificació, que lliura el Departament de Salut, el CEIC s’ha transformat en CEIm.

Amb l’entrada de la nova normativa de regulació d’assajos clínics (RD1090/2015), els CEICs (Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica) havien d’acreditar-se com a CEIm (Comitè d’Ètica d’Investigació amb Medicaments) o, en el seu defecte, com a CEI (Comitè d’Ètica d’Investigació). Només els CEIm poden avaluar qualsevol tipus d’estudi de recerca, en especial, aquells amb medicaments.


Quines són les seves altres funcions? Un CEIm es defineix com un organisme independent, de caràcter interdisciplinari, constituït per professionals sanitaris i no sanitaris que vetlla per la protecció i seguretat d’aquells pacients o voluntaris que participen en un estudi d’investigació. Aquest organisme, valora que l’estudi es pugui dur a terme, la seva eficiència científica i que sigui ètic a un nivell humanitari i realitzant un balanç benefici-risc. A més a més,

  • valorar la idoneïtat de l’equip investigador, el centre en el que es vol realitzar i la manera d’obtenir el consentiment del participant
  • valorar la necessitat i possibilitat dels tractaments i l’ús de placebo en els estudis
  • conèixer i avaluar les compensacions que rebran els investigadors i els subjectes de la recerca per la seva participació en l’estudi
  • confirmar que es disposen de les assegurances que cobreixen qualsevol risc eventual del pacient i del personal investigador
  • realitzar el seguiment dels estudis autoritzats, des del seu inici fins a la recepció de l’informe final

 

 

Qui forma el CEIm del Consorci? La composició del comitè és la següent:

  • President: Pere Clavé
  • Vicepresidenta 1a: M. Àngels Parada
  • Vicepresident 2n: Josep M. Ibáñez
  • Secretària tècnica: Mireia Bolívar
  • Vocals:
   - Maria Bartolomé
   - Lluís Campins
   - Josep Anton Capdevila
   - Itziar Flores 
   - David López 
   - Isabel Lorenzo
   - M. Cristina Mas
   - Omar Ortega
   - Rosa Querol
   - Alexis Rodríguez
   - Rubén Sánchez
   - Azhara Sánchez
   - Mateu Serra
   - Vanessa Vicente

 

Aquesta acreditació comporta una millora substancial a nivell d’avaluació i, per tant, ajuda a consolidar i potenciar la recerca clínica del Consorci.


 Tornar enrere