Concursos i contractacions

El CSdM fa la difusió de les seves contractacions d’acord amb el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, que estableix que la publicitat de l’activitat contractual es farà a través d’internet, en el seu perfil de contractant, amb la finalitat d’assegurar la transparència, la concurrència i el lliure accés als procediments contractuals duts a terme pel Consorci.

El perfil de contractant inclourà dades i informacions referents a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació com ara els anuncis previs, les licitacions obertes o en curs i la seva documentació, els contractes adjudicats i qualsevol altra informació general que sigui d’interès. Podeu trobar la informació:

 

>> Consorci Sanitari del Maresmeplataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

>> Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresmeperfil del contractant del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.